تحلیل گفتمان معنای جست‌وجو در داستان‌های هاروکی موراکامی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بناب

چکیده

هاروکی موراکامی، نویسندۀ معاصر ژاپنی در داستان‌های کوتاهش، گرایش عمیقی به بیان مسایل مختلف زندگی انسان در پهنۀ جهان دارد و در همین راستا، علاقۀ بسیاری به گشودن رازهای پنهان از شگفتی‌های ذاتی و عاطفی انسان در تعاملش با خود و دنیای درونی و بیرونیش نشان می‌دهد؛ او که به گفتۀ خودش، در امر نویسندگی نه بر اساس طرح اولیه بلکه بر مبنای مکاشفۀ درونی، خط سیر داستان را پیش می‌برد و معمولا با انتخاب راوی اول شخص، زمام داستان را به الهام درونی و ضمیر ناخودآگاه خود می‌سپارد، اغلب در داستان‌های کوتاهش به سراغ درون‌مایه‌ای مشابه -و نه لزوما تکراری- رفته‌است؛ درون‌مایۀ مورد پسند موراکامی، نشان دادن معنای عمیق و فراگیر "جست‌وجو" ی دامنه‌دار و ناتمام در زندگی انسان است؛ این مقاله به روش مطالعاتی تحلیل گفتمان، معنای جست‌وجو را در آثار موراکامی بازجسته است. نتیجۀ تحقیق جاکی از آن است که جست‌وجو به زندگی قهرمانان داستان‌های او شکل می‌بخشد و همۀ موجودیت ذهنی، عاطفی و هویتی آنان را تحت‌الشعاع خویش قرار می‌دهد؛ در این داستان‌ها، جست‌وجو مفهومی مجرد و تک‌افتاده نیست بلکه پیوستگی عمیقی با مفاهیم دیگر چون اصالت، فقدان و انتظار و سلوک دارد. در برخی از داستان‌های موراکامی، جست‌وجو گاهی چنان لذت و اهمیتی برای شخصیت‌های داستان می‌یابد که حتی بر مفهوم "یافتن" و "رسیدن" پیشی می‌‌گیردد و در اولویت نخست حیات آنان قرار می‌گیرد. معنای جستجو در داستان‌های موراکامی شباهت‌هایی با برخی نظریه‌های عرفانی و فلسفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Haruki Murakami's Stories Discourse Analysis

چکیده [English]

Haruki Murakami's Stories Discourse Analysis
Abstrat:
Harwky Murakami is a Japanese contemporary writer. He loves to write stories about people's lives.He thinks about the man. Also, He thinks about how different human behaviors. Harwky makes stories about lost and searching. Man searches for something that is not and always there is something that people look for it.Thus, the theme in Murakami's stories, Usually Harwky Murakami, begins with the search and ends with the search. For this reason, we can draw a model Similar this diagram: The basic model ↔ Absence↔Search
In this article, by the method of discourse analysis, we examine the meaning of the search in Haruki Murakami’s short stories. Search means in Murakami’s stories is associated with means looking at the history of philosophy and mysticism. characters in Murakami’s stories, often search of patterns that are located in their minds and hearts.
Key words: Discourse Analysis, Harwky Murakami, Maen’s of serch

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Harwky Murakami
  • Maen’s of serch