دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازخوانی شخصیت توس از منظر فروید ( خوانشِ فرویدیِ شخصیت توس در شاهنامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30473/pl.2022.62301.1600

اکرم نعمت اللهی