کلیدواژه‌ها = نقد اسطوره ای
ویژگی‌ها و نمودهای آنیما و آنیموس در زنان کلیدر

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 225-250

10.30473/pl.2021.32947.1472

معصومه محمودی؛ رضا ستاری؛ مریم زارعی