کلیدواژه‌ها = صادق هدایت
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تطبیقی عناصر گوتیک در گودال و آونگ ادگار آلن پو و گجسته دژ صادق هدایت

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 60-75

علی حسن سهراب نژاد؛ مریم پناهی


3. بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف کور با تکیه بر کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-67

مجید سرمدی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ مجید صفاری نیا؛ سولماز مظفری


4. تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی انیه گرام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

سید احمد پارسا؛ اقبال مرادی


5. روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

دوره 0، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-177

سید احمد پارسا؛ یوسف طاهری؛ حسین صادفی