بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف کور با تکیه بر کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور

5 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

نقد کهن الگویی از نظریه های مدرن نقد ادبی و مبتنی بر نقد روان شناختی است که براساس آرای یونگ بنا شده است. در این نوع نقد، ضمن مطالعه و بررسی کهن الگوهای یک اثر، چگونگی جذب آنها توسط ذهن شاعر و نویسنده نشان داده می شود. کهن الگوها که محصول تجربه های مکرر بشر در زندگی است و در ناخودآگاه وی به ودیعه نهاده شده، از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. برپایه ی این مطالعات، سفر قهرمانی برای رسیدن به کمال و رویای فردیت با تکیه بر حضور کهن الگوها در زندگی هر فرد میسر است.
هدف این مقاله، بررسی رمان بوف کور نوشته ی صادق هدایت از منظر نقد کهن الگویی با تکیه بر مبانی فکری کارول پیرسون و هیوکی مار برپایه ی کهن الگوهای دوازده گانه ی بیداری قهرمانان درون است. نگارندگان تلاش می کنند نشان دهند شخصیت های داستانی نیز همچون شخصیت های هشیوار، با تجلی این کهن الگوها، می توانند در فرایند تفرّد گام نهاده و سفر قهرمانی را پیش گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد رمان بوف کور سرشار از کهن الگوهاست و به دلیل رویکرد روان شناسی خود، برپایه ی نظریات کهن الگویی قابل تحلیل است. بوف کور با حلول 9 کهن الگو، روند تفرد را در پیش می گیرد و دیگر شخصیت های داستان نقش پرورش دهندگی را در مسیر تشرف برای او دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heroic Journey of Character in Boof _e_Koor Relying on Archetypes Awakening the Hero Within

نویسندگان [English]

  • Majid Sarmadi 1
  • Mostafa Gorji 2
  • fateme koopa 3
  • Majid Saffarinia 4
  • Solmaz Mozaffari 5
1 Assistant Professor, Persian Language and Literature Department, Payam Nour University
2 Associate Professor, Persian Language and Literature Department, Payam Nour University
3 Professor, Persian Language and Literature Department, Payam Nour University
5 PhD student, Persian Language and Literature Department, Payam Nour University
چکیده [English]

Archetype criticism is one of the modern literal theories based on psychological review which has been based on Jung ideas. In this type of criticism, while studying and examining the archetype of a work, it is revealed how they are understood by poem and author. Archetypes which are the products of repeated experiences of human life and have been deposited in the subconscious have been analyzed and examined from different angles and dimensions. Based on these studies, heroic journey is possible in order to achieve the perfection and individuality dream relying on the existence of archetypes in everybody’s life. The present article is aimed to review Boof-e-koor by Sadegh Hedayat from the perspective of archetypal criticism relying on the fundamentals of intellectual basis of Carol Pearson and Hio. K. Marr based on 12 archetypes of awakening the heroes within. The authors try to introduce these archetypes briefly and also show the fictional characters, just like Hoshivar’s characters, manifesting these archetypes, could follow individuation and take heroic journey. The results show that Boof-e-koor is full of archetypes and due to its psychological approach, can be analyzed based on archetypal theories. Reincarnating9 archetypes, Boof-e-koor takes individuation and the fictional characters act as the breeders on initiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetypal Criticism
  • heroic journey
  • Archetypes
  • Boof-e-koor
  • Sadegh Hedayat