تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی انیه گرام

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر یک پ‍ژوهش بین رشته ای است و هدف آن، بررسی تیپ شناسی شخصیتهای داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی نُه گانه «انیه گرام» است که عبارتند از تیپ های کمال طلب، کمک گرا، موفق و بازیگر، رمانتیک محزون، مشاهده گر و فکور، وفا جو و وفا خو، خوشگذران ، رئیس و میانجی که هرکدام دارای ویژگی های خاصّی می باشند. این بررسی همه ی آثار داستانی هدایت را در بر می گیرد که شامل 34 داستان است.
روش پژوهش توصیفی است و داده ها با توجه به تکنیک تحلیل محتوی، به شیوه کتابخانه ای و سند کاوی بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد از میان 51 شخصیت داستانی هدایت، 13 شخصیت (نزدیک به26%) در تیپ رمانتیک محزون جای می گیرد که به گونه ای قابل انطباق با شخصیت خود هدایت نیز هست. بعد از آن تیپهای یک (کمال طلب)، دو (کمک گرا)، شش (وفا جو و فاخو) به ترتیب 52/23%، 56/21% و 8/9% بیشترین تیپ های شخصیتی را به خود اختصاص می دهند و دو تیپ هفت(خوش گذران)و نه ( میانجی) در میان تیپهای شخصیتی هدایت جایی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of characters in Sadeq Hedayat’s stories focusing on Inne Gram classification

نویسنده [English]

  • Sayyed Ahmad Parsa 1
چکیده [English]

This thesis is a research about "History of Typology Sadegh Hedayat" based on the classification of the nine ennea gram have been done. These types aregood breeding,assisting, successful & prosperous, disappointed, intellectual, Vfajv Vfakhv(doubter), pleasure, chief and mediator, each with its own characteristics is. In this study all the works of Sadegh Hedayat story encompasses is includes 34 stories. And type of applied research and research methodology is descriptive data that the content analysis technique, style library has been investigated. Results show that among the 51 characters of 13 character in History of guidance instead ofdisappointed type that will equal 26% total personality covers such a way that the character is matched by its guidance. This research was conducted in three seasons, which includes the 164 page in this direction to do twosourcesLatin and 54sources in Persian are used. The results of Rational method - rational analysis has been content to better realization of the Hystvgram used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiction
  • characterization
  • Sadegh Hedayat
  • Theory of Typology
  • ennea gram