دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1393 
2. تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

صفحه 21-38

حمید رضایی؛ جهانگیر صفری؛ روح الله کریمی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند