مؤلفه ها و عناصر گوتیک در داستانهای صادق هدایت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان ، شهر سمنان

2 دانشجوی دکتری ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان ، شهر سمنان

10.30473/pl.2020.7185

چکیده

واژة گوتیک بیانگر صفتی است که به قوم «گوت»، قومی ژرمنی که از شمال اروپا به سواحل جنوبی دریای بالتیک مهاجرت کردند اطلاق می شد. در ابتدا به سبک خاصی از معماری با ویژگی هایی که بیانگر رازناکی و وحشت بود گفته می شد؛ اما در بین سال های1760تا1820 میلادی گوتیک نام ژانری در داستان نویسی شد. محیط های داستانی این نوعِ ادبی، معمولاً قصرهای ویرانه و زیرزمین های متروک، قبرستان ها و فضاهای گرفته و تاریک که کمتر محل رفت و آمد است می باشد. نویسندگان این داستان ها با ایجاد اضطراب و وحشت که به همراه فضاسازی  و توصیفات جزیی و وقایع غیرطبیعی و تخیلی است ذهن خوانندگان را با دهشت و راز مشغول می سازند. شخصیت های این آثار نیز معمولاً انسان هایی نامتعادل و روان پریش و بعضاً جنایت کار هستند که با اعمال خود، نَفَس را در سینة خوانندگان حبس می کنند به همن دلیل این نوع داستان ها قابلیت آن را دارند تا در پی یک گسست، تبدیل به داستان های جنایی-پلیسی شوند. یکی از داستان نویسان برجستة ایرانی که با استفاده از این عناصر، فضایی تخیلی و مالیخولیایی و وحشتناک در آثارش به وجود آورده است صادق هدایت است که می توان این مشخصات را در اکثر داستان های او مشاهده کرد. در این تحقیق که به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این عناصر و مؤلفه ها در داستان های این نویسنده پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gothic elements and components in the stories of Sadegh Hedayat

نویسندگان [English]

  • Abdollah hasanzade mirasli 1
  • Hor Parimi 2
2 PHD. student - Department of Persian language and literature - faculty of Humanities sciences-Semnan university- Semnan
چکیده [English]

The Gothic term adjectival that refers to the trait (Gothic), a Germanic emigrant migrated from northern Europe to the southern coast of the Baltic Sea; first it was originally referred to as a particular style of architecture with features that were expressed by clumsy and horror. Between 1760 to 1820, the Gothic was named of the genre in writing stories. The literary environments of this type of literature are usually ruins of ruins and abandoned basements, cemeteries and dark spaces that are less voluminous. The writers of these stories cover the minds of readers with delusions and mysteries by placing their characters in their work and creating anxiety and horror, along with spatial and detailed descriptions and abnormal and imaginative events. The characters of these works are usually unbalanced, psychologically and sometimes criminal, who by their actions imprison themselves in the reader's sake, for the same reason, these stories have the ability to turn into stories after a break up. Criminal- be a detective. One of the prominent Iranian story writers who created the imaginative and melancholic and terrifying space in his works, is honest guiding that this profile can be seen in most of his stories. In this content analysis study, we review the elements and components in the author's stories using library resources.