دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی سرگشتگی و تصمیم در رمان جزیرة سرگردانی براساس اصول روان‌شناسی وجودی (آراء اروین یالوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30473/pl.2021.58886.1583

ایوب مرادی


2. تحلیل بینامتنیِ تراژدی فرزندکشی در دو متن روایی و اجتماعی (رمان و خانواده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/pl.2021.59658.1588

مصطفی گرجی


3. نقد مکتبی داستان کوتاه مستأجر بر مبنای ویژگی‌های رئالیسم و ناتورالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.30473/pl.2021.59242.1586

آرتمیز صیادچمنی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی


4. نقد آثار صادق چوبک براساس نظریۀ ساختارشکنی ژاک دریدا با تکیه بر تنگسیر و سنگ صبور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.30473/pl.2021.28962.1437

داود اسپرهم؛ پریسا نصیری


5. تحلیل، بررسی و مقایسة الگوهای بازنویسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه اثر از «آذر یزدی،‌ نجفی و لطفعلی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30473/pl.2021.7992

محبوبه خراسانی؛ فریبا شمسی؛ شهرزاد نیازی


6. بررسی تطبیقی اگزیستانس در رمان کوری و سنگ صبور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.30473/pl.2021.60075.1589

محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری


7. آیا رمان «اهل غرق» به شیوۀ رئالیسم جادویی نگاشته شده است؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.30473/pl.2021.60639.1590

زیبا قلاوندی؛ سارا شریفی لاری


8. گذر از یأس به امید در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (با تکیه بر گزینش‌های هدفمند در ارئۀ دو تصویر از اردوگاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30473/pl.2021.31916.1463

سمیه صولتی؛ شیوا صادقی


9. ویژگی‌ها و نمودهای آنیما و آنیموس در زنان کلیدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.30473/pl.2021.32947.1472

معصومه محمودی؛ رضا ستاری؛ مریم زارعی


10. تحلیل مجموعه‌داستان «لبخند انار» هوشنگ مرادی کرمانی از منظر غنای روانشناختی برنامۀ فبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1400

10.30473/pl.2021.61390.1595

فرشاد اسکندری شرفی؛ اسماعیل بهرامی


11. تبیین هویت زنانه در داستان کوتاه لنگه به لنگه ها بر اساس نظریه کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.30473/pl.2021.60945.1592

مرضیه برزوئیان؛ فاطمه متصدعی