دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397 
1. تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

صفحه 6-16

10.30473/pl.2019.27112.1435

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی