هویت زنانه در عناوین رمان‌های نویسندگان زن پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد کروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

انقلاب اسلامی ایران تأثیرگذارترین عامل دگرگونی تاریخی- فرهنگی ایران معاصر است که همراه با تحولات بنیادین در حوزه‌های فکری، اجتماعی، سیاسی و ... نظام ادبی کشور را نیز به سرعت متأثر و متحول ساخت. بی‌گمان یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های این تحول اساسی، حضور فزاینده زنان در آفرینش آثار ادبی بویژه ادبیات داستانی معاصر است. از آنجا که رمان مهمترین ژانر متناسب با روح حاکم بر دنیای انسان معاصر و ظرف گفتمان‌های ادبی جامعه به حساب می‌آید، اهمیتی فوق‌العاده در شناسایی جریان‌های فکری دارد. با توجه به ضرورت بازشناسی جریان‌های فکری-ادبی در آشنایی با گفتمان‌های غالب و یا حاشیه‌ای در جامعة ایرانی، این جستار به شیوة توصیفی- تحلیلی و به کمک رهیافت‌های هرمنوتیکی تلاش کرده است با تکیه بر عناوین رمان‌های زنان پس از انقلاب، مهمترین گرایش‌های فکری-ادبی و گفتمان‌های ناظر بر آن‌ها را از ابتدای انقلاب تا انتهای دهة هفتاد طبقه‌بندی و بازنمایی کند. مطابق نتیجه این پژوهش، در کنار حضور صعودی و سیر پرشتاب رمان‌نویسان زن در جامعه، گرایش آن‌ها به انتخاب عناوین رمانتیک و عامه‌پسند و در مرتبة بعدی عنوان بندی متناسب با منش زنانه‌بنیاد و تفکرات فمنیستی برای هویت یابی و کسب مشروعیت در روایتگری مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female identity on titles the novels of Iranian women writers (1357-1379) (1979-1991)

نویسندگان [English]

  • S.Ali Ghasemzade 1
  • saede KarimiAfshar 2
چکیده [English]

Islamic revolution of Iran is one of the most effective factors in cultural-historical alternation of Iran that in accompany with fundamental changes (reconstruction) in political, social, and intellectual domains (etc), also literary system of country evolved and impressed. Indeed one of the outstanding and superior signs in basic change and reconstruction was increasingly the presence of women in creating literary works (particularly literature of contemporary storied). Since novel is one the most important part of literary genres (that is proportional with spirit governance over the world of contemporary mankind and include in literary speeches (discourse and sayings) of society), in recognizing the intellectual route of women is very important. Paying attention to the value of recognizing intellectual literary progress and being familiar with dominant speeches (or marginal) in Iranian society, this inquiry (with analytic and hermeneutic approach) attempts to rely on titles of women’s novel after revolution, classifying the most important intellectual-literary flows (course and progress ) and discourse that superintendent on them .According to results of this study ,presence course of women novelists in society was ascending and increasing ; classifying and analysis of titles in this novel shows tendency of women novelists in choosing the public and romantic titles. At the next step headings that are joint with feministic and women tendency shows identifying and legitimating in narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female identity
  • sign and symbol
  • writing Novels by women