شخصیت‌پردازی در رمان دشت‌های سوزان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

رمان دشت‌های سوزان رمانی شبه‌تاریخی از صادق کرمیار است که در آن واقعیت و تخیّل به گونه‌ای جذّاب و خواندنی به هم می‌آمیزند. کرمیار برای روایت وقایعی که در مقطعی از تاریخ ایران رخ داده است، به توصیف اعمال و رفتار شخصیت‌های تاریخی و داستانی با زبانی ساده و روایی می‌پردازد. در این رمان با شخصیت‌های فراوانی مواجه می‌شویم. به این دلیل این پژوهش در پی آن است که شخصیت‌پردازی‌های کرمیار را در این داستان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد که کرمیار با ایجاد فضایی زنده و باورپذیر و در مجموع با شخصیت‌پردازی مناسب خود روایتی جاندار و گیرا آفریده است. کرمیار شخصیت‌های داستان خود را با دقّت برمی‌گزیند؛ آن‌ها را به‌تدریج وارد قصّه می‌کند و پس از ایفای نقش، آن‌ها را از داستان خارج می‌کند. اکثر شخصیت‌های رمان به شیوة غیرمستقیم و از طریق گفتگو و کنش معرّفی می‌شوند. در این رمان با همة انواع شخصیتی از قبیل شخصیت‌های اصلی، فرعی، ایستا، پویا، ساده و جامع روبه‌رو می‌شویم و این گوناگونی شخصیت‌ها به همراه حضور شخصیت‌های تاریخی سبب جذّابیت روایت کرمیار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization in “Dashthaye Soozan” Novel

نویسنده [English]

  • soheila farhangi 1
1 Assistant Professor of Payame noor University
چکیده [English]

“Dashthaye Soozan” Novel is a semi-historical novel by Sadegh Karamyar in which reality and imagination are mixed in an attractive and interesting way. Karamyar describes the behaviors and actions of historical and novel characters with simple literature while narrating phenomena that has happened in a specific era in Iran. There many characteristics in this novel so here we study Karamyar’s characterization.
The method is descriptive-analytical and shows that shows that Karamyar has created an attractive narration via using a dynamic and acceptable theme with the help of suitable characterization. He chooses his characters very carefully, enter them gradually and bring them out after playing their role. Most of the novel characters are introduced indirectly via dialogue and action. Various characters such as main, minor, static, dynamic and comprehensive ones are seen and this variations plus historical characters has made Karamyar’s narration more interesting
Key words: characterization, narration, contemporary novel, Dashthaye Soozan, Sadegh Karamyar

کلیدواژه‌ها [English]

  • characterization
  • Narration
  • Dashthaye Soozan
  • Sadegh Karamyar