تحلیل ساختاری طرح داستان «از خم چمبر» دولت آبادی بر اساس الگوی گریماس

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

گریماس و دیگر معنا شناسان مکتب پاریس بر این باورند که واقعیت، همواره گریزنده است و عوامل بیرونی دخیل در پدید آمدن روایت و ریشه های واقعی آن همواره مبهم اند. بر این اساس روایت، گونه ای شبیه سازی از واقعیت یا شبه واقعیت است. گروهی از منتقدان ساختارگرا به فرمهای روایی و بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب آنها پرداخته اند. از جمله «گریماس» با ابداع نظامی مبتنی بر نمایش شکل واره ای برای روایت، طرحی، بر مبنای چگونگی روابط بین کوچک ترین واحدها، پیشنهاد می کند. در پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا تطابقی بین ساختار داستان از خم چمبر با الگوی گریماس وجود دارد یا خیر؟ بنابراین طرح داستان از خم چمبر به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده ی آن، بر اساس الگوی این ساختارگرا، بررسی و تحلیل شده است. ضرورت و هدف این پژوهش شناساندن هر چه بهتر نظریه ی گریماس و بررسی میزان انطباق داستانی با پژوهش او و تحلیل ساختار آن داستان بر پایه آن نظریه است. روش تحقیق، تحلیلی است و نشان می دهد که ساختار روایی داستان با نظریه گریماس منطبق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural study of Az Kham Chambar storys doulat abadi layout based on greimas,s theorie.

نویسندگان [English]

  • mina hasanzade 1
  • tayyebe saberi 1
  • amir fathi 2
  • kazem moosavi 3
چکیده [English]

Structural view to literary works provides more suitable perception of literature nature because of internal text elements and discovering of their connection pattern, And by giving methods of more great literary works can help extending patterns of literary work processing. Among structuralism critics, one group deal with narrative forms and investigation of story element and their combination rules, That among them 'A.J.Greimas' is suggesting layout that is base on how relation between smallest units. In present study, az kham chambar story as one of its madding component has investigated in the view of greimas.
The purpose of choosing this subject is accordance of this theory with this kind literary (story).

Structural view to literary works provides more suitable perception of literature nature because of internal text elements and discovering of their connection pattern, And by giving methods of more great literary works can help extending patterns of literary work processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Az Kham Chambar
  • narration structure
  • layout
  • literary theory