بررسی عناصر ایدئولوژیک در رمان «بابایار» اثر محمدرضا یوسفی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه پیام نور

2 کانون پرورش فکری کودکان

10.30473/pl.2020.7377

چکیده

ایدئولوژی به دلیل پیوستگی ناگزیر با عقاید و افکار افراد، همیشه در روند تصمیم‌گیری‌ها و جریانات زندگی مردم نقشی انکار ناپذیر داشته و دارد. نویسندگان آثار ادبی نیز از این امر مستثنی نبوده و بی تردید آن‌ها نیز متأثر از ایدئولوژی‌های خود هستند؛ علاوه بر آن گاهی نیز ایدئولوژی‌های نظام آموزشی مسلط بر جامعه را تبلیغ می‌کنند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی رمان «بابایار» نوشتة محمدرضا یوسفی را از منظر ایدئولوژی‌های آشکار و پنهان بر اساس آرای مارکس، آلتوسر، گرامشی بررسی کرده است. در این پژوهش معلوم گردید بیشتر ارزش‌های مورد بحث در این آثار عبارتند از راستگویی، فداکاری، دفاع از میهن و ... که در این رمان‌ها به صورت ایدئولوژی آشکار رخ نموده‌اند که این مسأله به دغدغة نوسندگان و ساختار آموزشی مسلط بر جامعه برمی‌گردد. از ایدئولوژی‌های پنهان این کتاب‌ها نیز می‌توان به تلاش نیروهای مسلط یا فرادَست برای حفظ حکومت خود بر جامعۀ فرودست از طریق ساختارهای آموزشی و قهریه اشاره کرد.به هر حال این ایده ها به خوانندگان اجازه می دهد تابه تفسیرتفکرنویسنده بپردازد و با متن درگیر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of ideological elements in Yoosefi's Babayar

نویسندگان [English]

  • fateme casi 1
  • maryam hoseyni kisami 2
چکیده [English]

On all occasions, ideology has an undeniable role due to the inevitable integration of people ideas in the process of decision-making and public life. Literary works authors are also influenced by their ideologies, and sometimes they promote ideologies of dominant educational system of society. This article has reviewed Mohammad reza Yoosefi's Babayar in terms of covert and overt ideologies using descriptive analytical method. The reviews based on Marx, Althusser, Gramsci bpt, found that most discussed values in the works include honesty, dedication, homeland defense and others that have been emerged in the novels as an overt ideologies. This issue is thanks to authors’ concern and educational structure dominating the society. However, the covert ideologies discussed in these books include effort of dominant or superior forces to maintain their rule over the impoverished community through educational and coercive structures.however these ideas lead the readers to itnrepret the writter's thought easily and have a challenge with the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent novel
  • Ideology
  • Althusser
  • Gramsci
  • Marx