عناصر داستانی موجود در قصه‌های عامیانه و قابلیت آن برای پویانمایی (با تأکید بر قصّه‌های مشدی گلین خانم)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

10.30473/pl.2021.46344.1538

چکیده

قصه‌های عامیانه، مملو از ماجرا‌هایی است که ساختار روایی و داستانی مناسبی دارند و بیشتر عناصر دراماتیک و نمایشی مناسب جهت تبدیل به فیلم‌نامه و ساخت پویانمایی را نیز دارا هستند. در این پژوهش، با روش تحلیل محتوا، عناصر روایی و داستانی موجود در قصّه‌های عامیانه و متن منتخب یعنی قصّه‌های مشدی گلین خانم نشان داده شده-است؛ در این قصه‌ها انواع خاصی از شخصیت دیده می‌شود و عناصری از قبیل کشمکش، گفت‌وگو، بحران، گره-افکنی، تعلیق و فضاسازی‌های فانتزی و خیالی، نمود بارزی دارد و زمینة مناسبی را برای اقتباس فیلم‌نامه از آن فراهم می‌نماید؛ علاوه بر آن در مبحثی جادو و فانتزی و ارزش آن برای پویانمایی مطرح شده است. نیز دریافته‌ایم که عناصر فانتزی در این قصه‌ها فراوان است که باعث استفادة بهتر فیلم‌نامه‌نویس از این گونۀ خاص می‌شود و می‌توان با اقتباس از این قصه‌ها که مملو از مایه‌های فرهنگ کهن ایرانی است، بین پویانمایی و فرهنگ ایرانی ارتباط برقرار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Story elements in folk tales and their ability to animate with emphasis on tales “Mashdi Galin Khanom”

نویسندگان [English]

  • mahbobeh khorasani 1
  • fariba shamsi 2
  • shahrzad niazi 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Najaf Abad Azad University
2 PhD student of Persian language and literature of Islamic Azad University, Najaf Abad
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Najaf Abad
چکیده [English]

Folk tales , It is full of adventures that have a proper narrative and story structure and Most of the dramatic elements are also suitable for converting to film and animation.
In this study, using content analysis method, the narrative elements contained in folk tales and selected text means “Mashdi Galin Khanom” are shown.
There are certain types of characters in these stories and Elements such as : conflict, parley, crisis, knot, suspension and imagery, Conflict, Conversation, The crisis, Knotty, Suspension and fantasy spaces, in these tales have an important effect and provides a good context for the adaptation of the script; In addition, it has been discussed in a magic and fantasy theme and its value for dynamic visualization; We find that fantasy elements are abundant in these stories that make the screenwriter better use of this particular kind.It is possible to communicate between animation and Iranian culture by adapting these stories filled with ancient Iranian culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • folk tales
  • Galin Khanom
  • Fantasy
  • Dramatic elements