بررسی موتیف‌های پهلوانی در پنج رمان نوجوان اثر محمدرضا یوسفی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

10.30473/pl.2020.7188

چکیده

موتیف‌ها را عناصر،مفاهیم، نام‌ها،نشانه‌ها و ایده‌هایی می‌دانند که در اشکال و انواع مختلف، در آثار ادبی و هنری، به عنوان جان‌مایه‌های مهم متن حضور دارند و به طور ترجیعی، در محور یک اثر یا آثار متعدد از یک نویسنده به‌کار می‌روند. با بررسی چند اثر از یک نویسنده، ممکن است به موتیفی پی ببریم که به شیوه‌های مختلف در تمامی آثار او حضور دارند و به نوعی دغدغه‌ی ذهنی نویسنده هستند که او به هر دلیلی، توجه ویژه‌ای نسبت به آن موتیف داشته است. این مقاله، جستاری تحلیلی در چگونگی حضور و کارکرد موتیف‌های «پهلوانی» در پنج رمان نوجوان اثر محمدرضا یوسفی است. مباحث نظری این مقاله در درجه‌ی نخست، پیرامون تعریف موتیف و تاریخچه‌ای مختصر از مطالعات مربوط به این عنصر ادبی است و در حوزه‌ی کاربردی، به بررسی و تحلیل نقش اساسی و کارکردی که این موتیف در آثار این نویسنده دارد، می‌پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، یوسفی به گونه‌ای هدفمند، از این موتیف در تمامی این آثار بهره برده است و توجه به این عناصر به نوعی دغدغه‌ی ذهنی او محسوب می‌شود. روشی که او اغلب برای نشان دادن اهمیت عناصر پهلوانی به کار گرفته است، به این صورت است که ابتدا هدفی برای شخصیت‌های داستان طرح می‌کند، سپس با کمک گرفتن از عناصر پهلوانی آن هدف را تحقق می‌بخشد تا بر نقش مهم این عناصر تأکید کند. این پژوهش با تحلیل پنج رمان، کارکرد مثبت و نقش اساسی عناصر پهلوانی در پیشبرد اهداف داستان و باز شدن گره‌های داستانی به‌وسیله‌ی آنان را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Athenian Motifs in Five Teenage Novels by Mohammad Reza Yousefi

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Zamanpour 1
  • jamaloldin Mortazavi 2
1 PhD student in Persian language and literature, Shahrekord University
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahrekord University
چکیده [English]

Motifs are regarded as elements, concepts, names, symbols, and ideas that are present in literary and artistic forms as important themes of the text and are preferably centered on a single work or works by a single author. By examining several works by an author, we may find a motif that is present in many ways in all of his works, and is a kind of mental concern of the author that for whatever reason he paid particular attention to that motif. This article is an in-depth look at how the presence and function of the "heroic" motifs in five teenage novels by Mohammad Reza Yousefi. Theoretical Topics This paper is primarily concerned with defining a motif and a brief history of the studies related to this literary element and examines, in the applied field, the essential role and function of this motif in this author's works. According to the results, Yousefi has deliberately utilized this motif in all of these works and his attention to these elements is a kind of mental concern. The way he has often used to illustrate the importance of flavoursome elements is by first setting a goal for the characters in the story, then using that flawed element to accomplish that goal in order to emphasize the important role of these elements. By analyzing five novels, this study reveals the positive function and essential role of the clerical elements in advancing the goals of the story and opening their story nodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motif
  • Parapsychic Elements
  • Teenage Novel
  • Mohammad Reza Yousefi