تحلیل و بررسی ویژگی‏های رئالیسم در داستان « زُقاق المَدَق» نجیب محفوظ

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب/دانشگاه جکیم سبزواری

چکیده

در تاریخ ادبی هر ملتی سرآمدانی هستند که دارای ابتکار بوده، یا یک نوع ادبی را به ادبیات وارد کرده اند. در زمینه¬ی داستان به معنای امروز نیز پیشگامانی هستند که مسیر این نوع ادبی را در ادبیات عربی هموار کرده اند و از اینرو در پهنه¬ی مکتب های مختلف، قالب های داستانی متنوع ظهور کرد.
رئالیسم (واقع‏گرایی) از جمله مکتب هایی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وارد عرصه¬ی ادبی و داستان نویسی شد. نجیب محفوظ از طلایه داران داستان مصر است که قالب قصص را برای بیان اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه برگزید و در میدان، مکتب واقع‏گرایی، اسلوبی جدید و مضامینی نو را به تصویر کشیده است.
از جمله داستان های نجیب محفوظ که آکنده از واقع‏گرایی است «زقاق المَدَق» است که حلقه ی مهمی از تاریخ روایی – داستانی می باشد. بیان ضعف اقتصادی مصر که سرچشمه ی مشکلات اجتماعی، اخلاقی است از شاخصه های مکتب واقع‏گرایی است که نجیب محفوظ به زیبایی در این داستان به تصویر کشیده ؛ لذااین مقاله با روش، توصیفی – تحلیلی به بررسی داستان «زقاق المَدَق » پرداخته و ویژگی های بارز رئالیسم آن را استخراج کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Characteristics of realism in the story "Zoqaq Almadaq" Naguib Mahfouz

نویسنده [English]

  • Tahere Rostami 2
چکیده [English]

Sramdany in literary history every nation that has been initiated, or have entered into a genre of literature. The story in the sense that today are pioneers have paved the way for this genre in Arabic literature, and therefore zones of different schools, different narrative forms emerged.
Realism (realism) such that given the circumstances of the school community, into the literary and story writing. Naguib Mahfouz, the Egyptian story of the pioneers of stories to express terms of social, political and economic community in the field selected, school of realism, new methods and concepts can be portrayed.
Including Naguib Mahfouz's stories are full of realism "Zoqaq Almadaq" the ring of an important narrative - the story is. Weakness of the Egyptian economy is the source of social problems, moral realism is a school of indexes Naguib Mahfouz beautifully portrayed in this story; Lzaayn article with a descriptive - analytical study of the story of "Zoqaq Almadaq", and features Featuring realism, it has been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiction
  • Naguib Mahfouz
  • Zoqaq Almadaq
  • Realism