بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهرکرد

2 دبیر

چکیده

شاهنامه فردوسی که به عنوان یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان در عرصه ی ادبیات مطرح است ،به درستی بیانگر تعریف حماسه است . داستانی-روایی بودن که از عناصر مهم تعریف حماسه است به درستی زمینه ارائه ی مفاهیم و اهداف فردوسی است. جایگاه تأثیرگذارعناصرداستان در داستان های شاهنامه بیانگر آگاهی فردوسی از چگونگی ارائه ی داستان های شاهنامه است . پیوند استوار و مؤثر عناصر داستان از ویژگی های برجسته ی داستانی در این اثر بی همتا ست.گفت وگوکه یکی از عناصر و عوامل داستانی در ادبیات داستانی معاصر است درشاهنامه نیز به گونه ای شایسته در تنه ی داستان ها قرارگرفته است . تک گویی درونی ، گفت وگوهای دوسویه،گفت وشنودهای یک سویه مکتوب، گفت و گوی تمثیلی- اسنادی، گفت وکنش ... از انواع گفت و گو در داستان سیاوش است . در این مقاله به عنصر گفت و گو و نقش آن در داستان سیاوش پرداخته شده است.
کلید واژه ها :شاهنامه ،داستان ، عناصر داستان، گفت وگو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of negotiation element on siyavash story telling

نویسنده [English]

  • seid kazem moosavi 1
چکیده [English]

Abstract
Shahname ferdosi represented as one of the biggest epics in literature domain correctly expresses epic definition. The story- fluency is an important element of epic definition and it exactly offer the purpose and concept of ferdosi . Effective position of story elements in other stories of shahname shows ferdosi's awareness about offeing shahname stories. Firm and effective bond of story elements is an eye-opener character of his stories in this unique masterpiece,. Negotiation is one of elements and factors of story in story literature of contemporary, In shahname It's located brilliantly in body of stories. Internal individual- telling , bilateral negituatoons, written one way negotiations, documentary- allegorical negotiations, interaction and talk, etc. are different types of talking in siavash story. In This article we pay attention to talking element and its role in siavahs story

Key words: shahname, story, story elements, negotiation

* The associate professor of farsi literature and language of shahrekord university
**Master degree of farsi literature language
*** Master degree of farsi literature language

کلیدواژه‌ها [English]

  • siyavash story
  • story elements
  • negotiation