تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه زبان و ادبیات فارسی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسأله ی اصلی این مقاله پیدا کردن و تحلیل پیوندها و ارتباط های بین ادبیات معاصر فارسی به ویژه داستان کوتاه فارسی که نوع ادبی جدیدی است و در پیشینه ادبی ایران به این شکل خاص وجود ندارد؛ با میراث عظیم ادبیات فارسی است. برای این منظور، یکی از داستان‌های کوتاه سیمین دانشور به نام «مار و مرد» انتخاب و بر اساس نظریه بینامتنیت بررسی و تحلیل شده است.
روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و چهارچوب نظری آن بر مبنای نظریه بینامتنیت به ویژه دیدگاه ژرار ژنت در این حوزه پایه ریزی شده است. این چهارچوب از طریق مطالعه¬ی زمینه موضوع و بررسی ادبیات پژوهش و آثار مرتبط در حوزه نظری و با بررسی وبازکاوی متن داستان مار و مرد و ارتباط آن با متون دیگر با استفاده از منابع تحقیق ترسیم شده است.
نتایج این پژوهش، بازگو کنندۀ ارتباط وسیع داستان با متون مختلف همچنین عناصرمختلف فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intertextual analysis of the Daneshvar, s Mar o mard story

نویسنده [English]

  • mousa karami 1
چکیده [English]

Abstract:
The main problem of this paper to find and analyze the links and connections between Persian contemporary literature, especially short stories in Persian that is a new Genre, with the great heritage of Persian Literature. For this purpose we choice a Daneshvar, s short story named Mar o Mard and According to the theory of intertextuality, we analyzed it.
Methods This study is descriptive – analytical and its theoretical framework is based on intertextuality particularly the view of Gerard Genette in this area has been established. This framework is depicted through study of the subject areas and reviews of the research literature and related works in the area of theory, and by review and article attempts of the Mar o Mard and the relationship between it and other texts using research sources.
The results of this study reflect the broad relationship of the story with other texts as well as various elements of a culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: intertextuality
  • hypertextuality
  • Gerard Genette
  • Simin Daneshvar