مفهومِ «تکنیکِ داستانی» و جلوه های آن در داستانِ معاصر فارسی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور شوشتر

چکیده

چکیده:
در میان مباحث عمده ی داستان نویسی و نقد داستان فارسی، کشف و بازنماییِ تکنیکهایِ داستان مدرن، موضوعی است که تا کنون به شکل شایسته به آن توجه نشده است. نوشته ی حاضر تلاش می کند جایگاه ِ«تکنیک داستانی» در داستان نویسی معاصر را باز نماید و این امر میسر نیست مگر با در نظر گرفتن مفهوم دقیق تکنیک. تکنیک هایی چون به تعویق انداختن معنا از راه تمثیل، کشف زبان داستانیِ خودویژه، برقراری رابطه مبتنی بر بینامتنیت با متونِ پیش از خود و .... دیدِ انتقادیِ این نوشتار متاثر از دستاوردهای نقد نوی بر آمده از نهضت نقادی آنگلوساکسونیِ تکوین یافته در بطن نظریه های انتقادی از فرمالیسم تا پسا ساختگرایی است. پس از بررسی وجوه مختلف واژه تکنیک، جایگاه آن در ادبیات و نقش اساسی آن در داستان ، ضمن ارائه ی سطور نمونه ایِ مختصر و مفید از داستان معاصر فارسی، سعی شده در موجز ترین شکل ممکن، شیوه ی درک و بررسیِ تکنیک های داستانی ارائه و مقاله، ساختاری عملگرایانه و فعال داشته باشد. در پایان به عنوان نمونه، چند تکنیک داستان نویسی در داستان معاصر فارسی ذکر می شود.
کلید واژه: داستان نویسی، تکنیک داستان/روایت، داستانِ مدرن/ معاصر فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of "narrative technique" and its effects on contemporary Persian fiction

نویسنده [English]

  • leyli kamalvand
daneshgah payam nur shushtar
چکیده [English]

Abstract

Among the major topics of fiction and criticism Persian fiction, discovery and representation techniques of the modern novel, is a subject worthy of the attention so far has not.
By now trying to position "fictional techniques" in contemporary fiction, and it is not possible to open it without careful consideration of the technique.
Techniques such as suspending the meaning of the parable, the story Khvdvyzhh language-based relationship with the texts before the intertextuality itself ....
This article critically reviews new developments to see the influence of the Anglo-Saxon criticism of the movement developed within the critical
theory of the formalism to post-constructivism.
After examining various aspects of technical terms, its place in literature and its role in the story line while providing precise examples of contemporary Persian fiction, try the Concise as possible, and provide a novel way to understand and evaluate techniques to study the structure must be practical and active.
In the end, for example, is mentioned several techniques of contemporary Persian fiction in the story.
Keyword: fiction, novel techniques / narrative, the story of modern / contemporary Persian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fiction
  • technique
  • story / narrative
  • the story of modern / contemporary Persian