ریخت‌شناسی رمان «الحرب فی برّ مصر» یوسف القعید بر اساس نظریه‌ی روایت‌شناسی کلود برمون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

10.30473/pl.2020.5398

چکیده

مطالعات صورت‌گرایان و ساختارگرایان علاوه بر ایجاد تحول در بررسی شعر، دانش ادبی روایت‌شناسی را بوجود آورده و تحلیل ریخت‌شناسانه‌ی روایت را به عنوان رویکردی مهم مطرح کرد. کلود برمون زبان‌شناس و روایت‌شناس فرانسوی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روایت‌شناسی ساختارگرا و از جمله افرادی است که برای ارائه‌ی یک الگوی مناسب در زمینه‌ی ریخت‎‌شناسی داستان، تلاش کرده‌اند. در این پژوهش،«الحرب فی برّ مصر» اثر یوسف‌القعید (از بزرگ‌ترین رمان‌نویسان مصر) که فئودالیسم یا نظام ارباب-رعیتی حاکم بر مصر در سال‌‌های 1954م. تا 1973م. دستمایه‌ی خلق آن است، بر اساس نظریه‌ی کلود برمون مورد بررسی قرار گرفته و اثبات می‌شود که نویسنده پیکره‌ی داستان را با ذوقی سرشار با انواع توالی‌ها از جمله توالی زنجیره‌ای و انضمامی و پیوندی خلق کرده است. بر اساس نظریه‌ی مذکور هر توالی دربردارنده‌ی سه کارکرد امکان ، فرایند و پیامد است که این کارکردهای سه‌گانه کاملا با داستان همخوانی و همسویی دارد.
کلیدواژه: الحرب فی برّ مصر، یوسف القعید، ریخت‌شناسی، کلود برمون، توالی و پی‌رفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology of the novel War in the Land of Egypt Yusuf al-Qa'id

نویسنده [English]

  • tahereh heydari
Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Formalist and structuralist studies, in addition to creating a transformation in the study of poetry, created literary knowledge of narrative and introduced the morphological analysis of narration as an important approach. Claude Bramont, a French linguist and narrator, is one of the most prominent structuralist theorists of the narrative, including those who have tried to provide a proper pattern in the morphology of the story. In this research, "War in the Land of Egypt" by Yusuf al-Qa'id (one of Egypt's greatest novelists), feudalism or the ruling kingdom regime of Egypt in 1954. Until 1973 Its creation is based on Claude Burmon's theory, and it is proven that the author created the storyline with a mixture of sequences, including sequential, concatenated, and linked sequences. According to the theory, each sequence contains three possible functions, processes, and outcomes, which these three functions are completely consistent with the story.
Keywords:War in the Land of Egypt, Yusuf al-Qa'id, Morphology, Claude Burmon, sequencing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: War in the Land of Egypt
  • Yusuf al-Qa'id
  • morphology
  • Claude Burmon
  • sequencing