بررسی مؤلفه‌های ناتورالیستی من یک سایه‌ام و چند داستان دیگر از فیروزه گل‌سرخی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی سمنان

2 پژوهشگر ادبی

چکیده

ناتـورالیسم ادبـی بـه تشریـح اوضاع کلی شخصیت در رمان، در بستر شرایط جبری «زمان» و «مکان»، «وراثت» می­پردازد. این مکتب یکی از مکاتب مهم ادبیات داستانی ایران به شمار می­رود. فیروزه گل­سرخی از نویسندگان دهه­های متأخر است که به شیـوۀ ناتورالیستی و عینی به روایت داستان می­پردازد. برخی از آثار او به جهت بیان بی­پرده زشتی­ها، تأثیر محیط و لحظه، توصیف مشمئز­کنندۀ فقر، وجهۀ ناتورالیستی ­دارند. بنابراین، نگارندگان با توجه به این خصوصیات بر خود ضرورت دیدند که کتاب من یک سایه­ام و چند داستان دیگر او را به شیوۀ تحلیلی - استنباطی مورد بررسی قرار دهند. پس از بررسی مشخص شد که مضمون سه داستان کوتاه، رؤیای بعد از ظهر نیمۀ تابستان، من یک سایه­ام و مستأجر، مطابق با مضامین داستان­های ناتورالیستی بوده و مؤلفه­ها­ی آن در این سه داستان حضور گسترده­ای دارد. معرفی هجده مؤلفۀ ناتورالیستی به همراه تحلیل شاهد مثال­هایی از داستان­های مذکور و تشخیص مؤلفه­های پربسامد از مهم­ترین دستاوردهای این پژوهش است. همچنین گل­سرخی توانسته است که از طریق همسو کردن مؤلفه­های «عنوان بی­پردۀ مسائل جنسی» و «زشت­نگاری»  با فرهنگ و معیارهای جامعه اسلامی، آنها را بومی­سازی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Characteristics of Naturalism in I Am a Shadow and Other Stories by Firouzeh Golsorkhi

نویسندگان [English]

  • abdolah hasan zadeh mirali 1
  • Artmiz sayadchmani 2
چکیده [English]

Literary Naturalism describes general conditions of character in a novel, in context of Time, Location and inherited. This doctrine is considered as one of important doctrines in Iran's fiction. Firouze Golsorkhi is one the recent writers who narrate stories in Naturalism style. Some of her works because of blunt express of obscenities, influence of moment and environment and describe disgusting flavor of poverty are known to be Naturalist ones. Therefore, the researchers of this study attempted to analyze one of her books called "I am a Shadow" and other stories in a librarian. After in-detail scrutiny, it was found that the content of these three short stories, "A Midsummer Afternoon Dream", " I am a Shadow" and "Tenant", are completely matching the contents of Naturalism stories and its factors have a wide presence in these three stories. Introducing 18 Naturalism components with an analysis of examples from these aforementioned stories, and finding the high frequent components is one of the most important achievements of this research. Golsorkhi has also domesticated the contents such as "blunt express of sexual issues" and "portraying the ugliness" with cultures and standards of Islamic community by aligning them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • Short Story
  • Firoozeh Golsorkhi
  • A Midsummer Afternoon Dream
  • Tenant
  • I Am a Shadow
اخوت، محمد رحیم (1383) «واقع­گرایی جامع
درباره داستان مستأجر». مجله هفت. صص 21-20.
بهرانی، رضا (1373). رؤیای بیداری. تهران: قطره.
   پاینده، حسین (1391). داستان کوتاه در ایران. جلد 1. تهران: نیلوفر . چاپ دوم.
تراویا، هانری (1377). زولا. ترجمۀ نادعلی همدانی. تهران: البرز.
ثروت، منصور (1390). آشنایی با مکتب­های ادبی. تهران: سخن. چاپ سوم.
حسن­زاده میرعلی، عبدالله (1387). سیر ناتورالیسم در اروپا. سمنان: دانشگاه سمنان.
رادفر، ابوالقاسم؛ حسن­زاده میرعلی، عبدالله (1383). «نقد تحلیلی وجوه تمایز و تشابه اصول کاربردی مکتب­های ادبی رئالیسم و ناتورالیسم». فصلنامه پژوهش­های ادبی. شماره 3، صص 42-29.
زرشناس، شهریار (1389). پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب­های ادبی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ دوم.
زرین­کوب، عبدالحسین (1378). نقد ادبی. تهران: امیرکبیر. چاپ ششم.
سیدحسینی، رضا (1387). مکتب­های ادبی. جلد 1و2. تهران: نگاه. چاپ پانزدهم.
فورست، لیلیان؛ اسکرین، پیتر (1388). ناتورالیسم. ترجمۀ حسن افشار. تهران: مرکز. چاپ پنجم.
قاسم­زاده، سیدعلی (1389). «طلوع و افول ناتورالیسم». رشد آموزش زبان و ادب فارسی. شماره 96، صص 57-50.
صادقی شهپر، رضا؛ پورمرادی، سیما (1392). «یک گام به سوی بومی­گرایی: نقد داستان­های اسماعیل فصیح حرکت از ناتورالیسم به سوی رئالیسم». شماره 29، صص 199-173.
گرانت، دیمیان (1392). رئالیسم. ترجمۀ حسن افشار. تهران: مرکز. چاپ ششم.
گل­سرخی، فیروزه (1384). من یک سایه­ام و چند داستان دیگر. تهران: نی.
مقدادی، بهرام (1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: فکر روز.
میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت (1377).  واژه­نـامـه هنـر داستـان­نـویـسی. تهـران: مهنـاز.
 (1382). داستان­نویس­های نام­آور ایران. تهران: اشاره.
میرصادقی، میمنت (1368). «ناتورالیسم». چیستا. شماره 64، صص 588-584.
 هارلند، ریچارد  (1385). درآمدی تاریخی بر نظریۀ ادبی از افلاتون تا بارت. ترجمۀ گروه ترجمۀ شیراز علی معصومی، شاپور جورکش. تهران: نشر چشمه.
Abrams, M.H. and Galt Harpham, Geoffrey (2012). A Glossary of Literary Terms. Boston: Wadsworth. Tenth Edition.
Codon, J. A. (2013). A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. UK: Wiley-Blackwell. Fifth Edition.
Pizer, Donald (1955). The Cambridge companion to American Realism and Naturalism. First published Cambridge University.
Webster Now (1997). Collegiate. by G. &. Merriam co.