کیفیت انسجام متن در اشعار روایی کودکانه احمد شاملو با تکیه بر شعر «پریا» و «دخترای ننه دریا»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

احمد شاملو در میان شاعران معاصر به علت تشخص سبکی و زبانی، و نقش او در پیدایی جریان شعر سپید از اهمیت و جایگاهی ممتاز برخوردار است. توفیق شاملو در استفاده از این نوآوری شکلی، در ساختار اشعار کودکانه و استفادة نمادین و تمثیلی از زبان کودکانه برای القای زیست‌جهان فکری و عاطفی خویش، قابل تأمل است و چه بسا موجب تحریک و تحریض عواطف جمعی مخاطبان(اعم از کودک و بزرگسال) می‌شود. استفاده از رویکرد هلیدی در کشف عوامل انسجام متن اشعار او می‌تواند وجوه امتیاز و کیفیت شکل‌گیری زبان شاعرانه و همسویی آن را با معنا و محتوای اشعار کودکانه‌اش بازگو نماید. نظر به اهمیت این موضوع، این پژوهش به شیوة توصیفی-تحلیلی مبتنی بر نظریة نقش‌گرایی هلیدی تلاش کرده است به قصد بازنمایی چگونگی «عوامل انسجام متن» به واکاوی کودکانه‌های شاملو بپردازد. از نتایج تحقیق برآمده است که از میان عوامل انسجامی متن در اشعار کودکانة شاملو ارجاع درون متنی، تکرار و هم‌آیی و حروف ربط افزایشی و علّی بیشترین بسامد را داشته است که خود گواه التزام شاملو به نقش ارجاعی زبان شعر و همگرایی و پیوستگی متنی اشعار کودکانه او و نمودار جلب توجه و هدایت ذهنی مخاطب از طریق تأکید و بسامد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of Text Cohesion in Ahmad Shamlou's Narrative poems for children based on The Poetries “paria” and “dukhtaraye nnane darya”

چکیده [English]

Ahmad shamloo has a distinguished status among the contemporary poets Due to his stylistic and linguistic identity, And his role in the emergence of blank verse. Shamloo’s success in such a formal innovation in the structure of nursery rhymes and the use of symbolic and allegorical childish language to inspire his intellectual and emotional lebenswelt, and thereby stimulation and promotion of the communal emotions of the audiences (both children and adults) is considerable. Using Halliday's approach to discover the cohesion of his texts, we can rocognise aspects of his poetic language, its formation quality, and it's isotopy with his nursery rhymes' meaning and content. Considering the importance of the issue, this descriptive-analytic study, based on the Functionalism theory of Halliday, tries to represent the "cohision of text" through investigating nursery rhymes of Shamloo. The results have shown that, among cohesion factors of the text in Shamloo's nursery rhymes, endophora, repetition, collocation, and conjunctions have the most frequency. These elements show the referential role of poetry and textual convergence and cohesion of nursery rhymes and a proof of leading the audience by him through emphasizing and frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad shamlou
  • Children's narrative
  • Blank verse
  • cohision of text
  • Halliday