تحلیل شخصیت «قربانعلی» براساس هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

شخصیت‌های داستانی، بازنمایی و بازسازی‌شدۀ شخصیت‌های واقعی هستند و بنابر شخصیت‌پردازی نویسنده، اطلاعات داستان، مستندتر از اطلاعاتی است که افراد از خود بروز می‌دهند. نیازهای اشخاص داستان، ناپایداری‌ها را به وجود می‌آورند و انسان‌ها در شرایط خاص، بسیاری از جوانب و زوایای درون خود را برملا می‌سازند. داستان‌ها نیز بازنمای شرایط خاص زندگی انسان‌ها هستند؛ بنابراین، می‌توان براساس نظریه‌های روان‌شناسی به تحلیل شخصیت‌های داستانی همت گماشت و به نتایج بهتری در این خصوص دست یافت.
یکی از این نظریه‌ها، نظریۀ روان‌شناس انسان‌گرا، «آبراهام مازلو» می‌باشد. هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، عمدۀ نظریات او را شامل می‌شود و می‌توان با استناد به این نظریه، جایگاه انسان‌ها را در هرم مزبور تعیین و تبیین نمود. این گفتار به بررسی شخصیت قربانعلی در داستان «درد دل ملاقربانعلی» از مجموعۀ «یکی بود یکی نبود» محمدعلی جمالزاده، از این منظر، پرداخته است.
بنابر بررسی انجام‌شده می‌توان قربانعلی را در مرحلۀ اول و در جایگاه نیازهای فیزیولوژیکی مستقر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating Ghorbanalies personality according to theory of Mazlow.

نویسنده [English]

  • somayeh rezaee
student
چکیده [English]

abatract
Story characters are the representation of real people in the world and according to Characterization of the writer they are more believable than those information that people show about themselves.
Human needs make imbalances and they show their hidden Featurese of their personality in the special conditions. The stories are the representation of special conditions of human lives to. So we can investigate the story characters according to psychology theories and find more Believable responses.
One of these psychology theories is the theory of humanist psychologist Abraham Mazlow. The hierarchy of needs of Mazlow is the most important feature of his theory that we can define the human’s situation in his life with it.
This search investigates Ghorbanalies personality in the Dared dele Molla Ghorbanali of Hamalzadeh according of this theory.
After that we find his personality in the first stage of Mazlows hierarchy that is named Physiological needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghorbanalies personality
  • hierarchy of needs of Mazlow
  • characterization
  • Physiological needs. short story