شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

احمد محمود، از نویسندگان واقعگرای نسل دوم ایران است که شاخصه‌هایی همچون بومی‌نویسی و لحن عامیانه، زبان ساده و پرتحرک، مطابقت زبان با جهان داستانی، تحول و بسط زبان روایی، ایجاز بر محور زیبایی‌شناسی، کاربرد عناصر و مفاهیم نمادین، مهارت در شخصیت‌پردازی، تصویرسازی هنرمندانة فضای داستان، پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی در طرح داستان، طنزپردازی و... از وجوه برجستة نویسندگی او به شمار می‌آید. طنزپردازی به‌ عنوان یکی از وجوه نویسندگی محمود در رمان مدارصفردرجه، موجب شد به بررسی این رمان از این منظر بپردازیم. نویسنده در این اثر برجسته‌، سعی دارد با بهره‌گیری از شگردهای طنزپردازی و با خروج از هنجار عادی کلام، علاوه بر خلق اثری ادبی، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به نابسامانی‌های اجتماعی– سیاسی اعلام دارد. اساس بررسی بر مبنای نگاه زیباشناسانه و تأکید بر عناصر بلاغی و زبانی از قبیل کنایه و آیرونی، تشبیه، توصیف، نقیضه، اغراق، تحقیر و تمسخر با ذکر شواهدی از رمان نهاده شده است. نتیجة بررسی نشان می‌دهد که نویسنده، هنرمندانه عناصر بلاغی و زبانی را دستمایة آفرینش طنزهای گفتاری و عبارتی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The satire techniques in the novel of "Madare Sefr Darajeh" of Ahmad Mahmoud's

چکیده [English]

Ahmad Mahmoud is one of the realistic authors of Iran's second generation that such characteristics as indigenous writing and folk tune, simple and dynamic language, in conformity with the fictional world, evolution and development of narrative language, brevity based on the aestheticism, using symbolic concepts and elements, skill in characterization, artistic imagination of the story atmosphere, handling social and political issues in the plot, using ironic language and… are among of his brilliant aspects of his writing. Using satire as a writing techniques by Ahmad Mahmoud in the novel "Madare Sefr Darajeh " encouraged us to study it from this perspective .
The study is based on the aesthetic look and emphasizes on rhetorical and linguistic elements such as irony, simile, description, parody, hyperbole, Humiliation and ridicule giving evidence of the novel. The results show that the author has used linguistic and rhetorical elements artistically to create verbal and phrasal satires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Mahmoud
  • Madare Sefr Darajeh
  • satire
  • artistic and rhetorical techniques