رمزگان شناسیِ «حیوان» در داستان های کوتاه شهریار مندنی پور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا س

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله با رویکردی نشانه‌شناختی مبتنی بر مطالعه‌ی رمزگان‌ها به تحلیل چند داستان کوتاه شهریار مندنی پور ‌پرداخته می شود. این نوع از تحلیل در قالب تحلیل رمزگانی صورت می گیرد که بارت آن ها را در پنج دسته مطرح کرده است. از میان این پنج دسته، سه دسته رمزگان های دالی، نمادین و فرهنگیِ بارت برای تحلیل حاضر در نظر گرفته شده است. در این جستار، شش داستان کوتاهِ «سایه ای از سایه های غار»، «خمیازه در آینه»، «بشکن دندان سنگی را»، «مومیا و عسل»، «شرق بنفشه» و «ناربانو» از مجموعه داستان های سایه های غار، مومیا و عسل و شرق بنفشه برای بررسی انتخاب شده است. در این داستان ها، حیوانات به مثابه رمزگان هایی مهم طرح شده اند و بسته به جایگاه متن، طیفِ گونه گونی از رمزگان های دالی، نمادین و فرهنگی را نشان می دهند. این پژوهش با روشِ توصیفی- تحلیلی انجام شده و بر آن است که به جای پرداختن به درون‌مایه‌ها و معنای کلی اثر، «معنا» را به‌واسطه‌ی ساختار نشانه‌های وابسته به یکدیگر و رمزگان‌ها به دست آورد. و این که چگونه رمزگان های مختلف در راستای بازنماییِ «تقابل و تشابه انسان و حیوان» فعّال می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryptology of "animal in Shahriyar Mandani Pour's short stories

نویسندگان [English]

  • nasrin faghih malek marzban 1
  • tahere karimi 2
1 alzahra university
2 university
چکیده [English]

Having a semiotic approach based on the study of codes, Shahriar Mandanipour's several short stories will be analyzed in this paper. This type of analysis is carried out based on the code analysis that Barthes has put them into five categories. Three categories of these five, concluding Semantic, Symbolic and cultural codes are considered for this analysis. Six short stories consisted of "A shadow of the cave's shadows", "yawn in the mirror", "Break the stone teeth", "mummy and honey", "East of violet" and "The fire lady" from the story collections of The cave's shadows, mummy ‎ and honey and East of violet has been chosen to be analyzed, in this paper. In these stories, animals are presented as important codes and depending on the position of the text, show a diverse range of Semantic, Symbolic and cultural codes. This study is based on a descriptive- analytic approach and instead of dealing with the theme and the overall meaning of the story, intends to achieve the “meaning” through the structure of interdependent signs and codes, and also, to achieve how different codes are activated to represent "the contrast and similarity of humans and animals".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • codes
  • animals
  • Short Story
  • Shahryiar Mandanipour