مقایسه ساختار بازگشت زمانی در رمان «دودنیا» نوشته گلی ترقی و رمان «ذاکرة الجسد» نوشته احلام مستغانمی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان دانشکده زبان های خارجی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
مقاله حاضر هدف خود را بر آن گذاشته ‌است تا با تکیه بر دیدگاه ژرار ژنت، نظریه پرداز فرانسوی، در تقسیم بندی زمان روایت، ساختار حرکت زمانی رمان‌ «دو دنیا» نوشته گلی ترقی و رمان «ذاکرة الجسد» نوشته احلام مستغانمی را بر پایه محاسبات آماری و به روش وصفی – تحلیلی، بررسی و سپس داده‌های حاصل را در کنار یکدیگر مقایسه کرده‌است. تقسیم بندی عرضه شده از سوی ژنت، بدون در نظر داشتن عواطف، حاصل رفت و برگشت‌های زمانیِ درونی، بیرونی و مشترک است اما دسته بندی دیگری وجود دارد که برگشت‌های زمانی را صرفا بر اساس مبانی عاطفی و تحت عنوان بازگشت زمانیِ غم‌انگیز، مسرت‌بخش و خنثی مطرح می‌کند. نتیجه به‌دست آمده از اطلاعات آماری انجام شده بر مبنای دو نوع تقسیم بندی، بازگوی آن است که بازگشت زمانی در رمان «ذاکرة الجسد» به دلیل حضور قدرت‌مند بعد عاطفی و تحلیلیِ قهرمان، نسبت به بازگشت زمانی در رمان «دو دنیا»، پیچیدگیِ بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Of Analepses Of Structure In The Novels "Do Donya" Written By Goli Taraghi And "Zakira Aljassad" Written By Ahlam Mosteghanemi

چکیده [English]

A Comparison Of Analepses Of Structure In The Novels "Do Donya" Written By Goli Taraghi And "Zakira Aljassad" Written By Ahlam Mosteghanemi

Abstract
This paper aims to be relying on Gerard Genette’s theory, a French theorist, in the categories of narrative time, studies the structure of analepsis in the novles "Do Donya" written by Goli Taraghi and "Zakira A ljassad" written by Ahlam Mosteghanemi, it is based on statistical analysis and The method attribute-an analysis, then it compares the date together.Included Genette’s categories, Without emotion, Internal, external and mixed analepses but this is other categories that include Sad, good and neutral analepses. The issue show that the structure of analepses in the novle "Zakira Aljassad" more complicated than it in the novle "Do Donya" wherefore analysis and emotional dimension of hero.
Keywords: Gerard Genette, Analepses, Goli Taraghi, Do Donya, Ahlam Mosteghanemi, Zakira Aljassad.
Keywords: Gerard Genette, Analepses, Goli Taraghi, Do Donya, Ahlam Mosteghanemi, Zakira Aljassad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analepses
  • Goli Taraghi
  • Ahlam Mosteghanemi
  • Do Donya
  • Zakira Aljassad