مطالعة دستور نقشگرای هلیدی در ده رمان از ده داستان نویس زن ایرانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعة دستور نقشگرای هلیدی در ده رمان از ده داستان نویس زن ایرانی
چکیده
یکی از راه های بررسی تحول گفتمان زنانه در آثار داستانی زنان، تحلیل کاربرد زبان در این آثار بر مبنای نظریۀ دستور نقشگرای هلیدی در چارچوب « انتخابگری در زبان» است. دیدگاه های گوناگون دربارۀ تحول و تکوین گفتمان زنانه و شکل گیری «گونۀ کاریردی زنان» در آثار نویسندگان زن ایرانی در دست است. در پژوهش حاضر با بررسی ده اثر از آثار نویسندگان زن ایرانی، به این فرضیه پاسخ داده شده است. روش تحلیل بر مبنای دستور نقشگرای هلیدی و در دو بخش تحلیل بر مبنای «فرانقش اندیشگانی: فرایند افعال» و «فرانقش بینافردی: وجه» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین انتخاب نوع واژگان (فرایند افعال) و همچنین کاربرد وجه در آثار داستانی زنان در دهه های مختلف و به تبع آن تحول اندیشه، تناسب معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: زبان، اندیشه، دستور نقشگرای هلیدی، آثار داستانی زنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the Systemic Functional Grammar of Halliday in ten works of ten Iranian female novelists

نویسنده [English]

  • seyyed ali seraj
چکیده [English]

The analysis of the Systemic Functional Grammar of Halliday in ten works of ten Iranian female novelists
Abstract
One way to analysis feminine statements in female anecdote works is the analysis of language use in this works base on the Systemic Functional Grammar of Halliday. There are various viewpoints about revolution and originating of Feminine statement and formation of “female applicable type” in Iranian female anecdote works. In this study, ten works of Iranian Female anecdotes have analyzed in order to answer this hypothesis. The Analysis method is base on the Systemic Functional Grammar of Halliday And in two parts, “ideational Meta function: verb process” and“Interpersonal Meta function: surface. The results show that there is a meaningful relation between the selections of vocabulary type (verb Process) and surface application in female anecdote works in different Decades and thought revolution.
Key words: language, thought, Systemic Functional Grammar of Halliday, Female anecdote works

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • thought
  • Systemic Functional Grammar of Halliday
  • Female anecdote works