دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1397 
4. نظام‌های گفتمانی در حکایت‌های قابوسنامه

صفحه 61-78

سهیلا فرهنگی؛ معصومه ابرکار