آرمان گرایی در واقع گرایی جلال آل احمد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 دبیر- آموزش و پرورش

چکیده

جلال آل احمد از نویسندگان بنام، شناخته شده و صاحب سبک در جریان داستان معاصر فارسی، به ویژه در داستان کوتاه است. او در سفرنامه نویسی و تک نگاری، همچون حوزه‌ی پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. این نوشتار بر آن است تا با بررسی و تحلیل آثار داستانی جلال و بدون پیشداوری ، به دنیای آرمانی یا همان آرمانشهر او بپردازد و نشان دهد که چگونه این نویسنده‌ی روشن فکر در این کسوت با روزگاری پر فراز و نشیب و آثاری میان مایه، بیشتر روشن بینی معترض است تا نویسنده‌ای تأثیرگذار و جریان ساز. در پایان نیز به خوبی روشن می‌گردد که چگونه او توانست با پای بندی به باورها و اعتقادات خود، برای رسیدن به آرمان‌ها، مبارزه کند و قطعاً در این راستا، نوشتن را بهترین شیوه می‌دانست. بررسی دوران زندگی جلال آل احمد و آثار وی، بیشتر و به ویژه در سال‌های پایانی عمر بیانگر این نکته است که: او نویسنده‌ای واقعگراست؛ امَا با این وجود، در پشت پرده‌ی واقعیَتگرایی جلال، برای سامان دادن اوضاع و شرایط جامعه، تلاش و کنکاشی در جست وجوی آرمان شهری ایده آل وجود دارد که این گفتار بیشتر به آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Idealism in Jalal Al -e- Ahmad s realism

نویسندگان [English]

  • hafez hatami 1
  • khadijeh nazem 2
1 Faculty Member
2 teacher
چکیده [English]

Jalal Al-e Ahmad-known writers, known as the Persian style in contemporary fiction, especially short stories. his monograph on travel writing and, as a field of research and has shown his skills translate.
This paper is intended to analyze fiction glory, and without prejudice to the ideal world, or utopia and show how open-minded a veteran writer with a day full of ups and downs, and traces the source of the most influential writer, and the construction of clairvoyance, to protest against.
In the end it becomes clear that how well he was able adherence to their beliefs, to achieve the aspirations, struggles, and certainly in this respect, writing is the best way he knew.tudy the life of Jalal Ahmad and his works, most notably in the final years, which suggests that he idealism writer, but nevertheless, behind idealism glory, to order the circumstances, effort and consultative in search of the ideal city ideal, there is more to this chapter examines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Al-e Ahmad
  • idealism
  • fiction
  • criticism and analysis