هویت تهران در بوف کور صادق هدایت بر پایة برخی نشانه‌های معماری و شهرسازی (10 تا 14 ه. ق)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد شیراز

10.30473/pl.2020.5190

چکیده

در باره‌ی بوف کور صادق هدایت تا کنون نوشته‌های گوناگون پدید آمده است. در برخی از این نوشته‌ها در باره‌ی زمان رخدادهای این رمان نظراتی ارائه شده و از ناهماهنگی تاریخی در این اثر سخن رفته و گاهی انتقاد شده است. هدایت در پاسخ به یکی از همین انتقادها تاکید کرده که این اثر یک رمان تاریخی نیست. بلکه یک خیال‌پردازی تاریخی‌ست که در ذهن راوی شکل گرفته است. تأکید هدایت بر دقت و وسواس او در ساختار رمان مانع از آن است که گمان شود، او به عنصر زمان در این اثر بی‌توجه بوده است. بهترین راه بازشناسی زمان در این داستان، توجه به نشانه‌های موجود در متن است. با دقت در اجزا و عناصر ساختمان این اثر می‌توان سه بازه‌ی زمانی را برای آن بازشناخت. پیش از این، دو دوره از این دوره‌های سه‌گانه در مقالاتی معرفی شده است. در این جستار با تأکید بر نشانه‌هایی از دوره‌ی سوم (دوره‌ی صفویه تا قاجار)، بیست و سه نشانه‌ی «تاریخی ـ فرهنگی» از این دوره، در متن بوف کور بازیابی شده است. وجود عناصری از دوره‌های مختلف تاریخی در متن بوف کور می‌تواند دلیلی دیگر بر سفر ذهنی راوی مغموم و حسرت‌زده‌‌ای باشد که بر ویرانه‌های تاریخی تکه پاره شده نوحه‌سرایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identity of Tehran in the blindfold of Sadegh Hedayat Based on some signs of architecture and urbanization (10 to 14 AH)

نویسندگان [English]

  • kavoos hassanli 1
  • siamak naderi 2
1 proffessor of shiraz un
2 club young apealars
چکیده [English]

There are various writings about the blind blindfolded by Sadiq Hedayat. In some of these writings there are some thoughts on the time of the events of this novel, and the historical contradictions in this work have been discussed and sometimes criticized. Referring to one of these criticisms, Guidat emphasized that this work is not a historical novel. Rather, it is a fantasy of history that has been formed in the narrator's mind. The emphasis on guiding his accuracy and obsession with the structure of the novel prevents him from thinking that he has neglected the element of time in this work. The best way to recognize time in this story is to look at the signs in the text. With care in the elements and elements of the building, three time intervals can be identified. Previously, two of these three periods have been introduced in articles. In this essay, with emphasis on the signs of the third period (Safavid period to Qajar), twenty-three "cultural-historical" signs of this period have been retrieved in the text of the Blind Owl. The presence of elements from different historical periods in the blind owl can be another reason for the mental journey of a rude narrator and anger that destroys fragmented historical ruins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedayat
  • Boof -e- Koor
  • time of the Boof -e- Koor
  • Tehran in the Boof -e- Koor
  • Historical and social geography